Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op film & video producties.

 1. Definities
  – Harm Rieske – Beeld en Geluid wordt hierna genoemd in de afgekorte vorm HR-B&G.
 2. Offerte
  – Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.
  – Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig.
  – Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan HR-B&G of door een reply op de offerte als deze per email is aangeleverd.
  – Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.
 3. Meerwerk
  – Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal HR-B&G de opdrachtgever tijdig inlichten.
 4. Contactpersoon
  – Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen HR-B&G en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de de opdrachtgever te handelen.
 5. Montage
  – Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:
  * Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script / plan gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
  * Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera)
  * Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.- Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.
 6. Reis- en verblijfkosten
  De reiskostenvergoeding bedraagt 0,24 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan twee uur bedraagt de reistijd vergoeding na het eerste uur, 25 euro per uur. Verblijfkosten worden door gefactureerd.
 7. Muziekrechten
  Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. HR-B&G kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.
  Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.
 8. Auteursrecht
  Alle door HR-B&G geproduceerde producten, waaronder vallen maar niet beperkt zijn tot; tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.
 9. Copyright
  Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij HR-B&G. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan HR-B&G om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken.
  In geval van copyright schending is HR-B&G niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.
 10. Intellectueel eigendom
  Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van HR-B&G en worden niet beschikbaar gesteld.
 11. Ruw materiaal (footage)
  Tenzij anders afgesproken wordt ruw materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal HR-B&G naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.
 12. Betaling
  – De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:
  * Eerste herinnering: na 14 dagen, geen extra kosten
  * Tweede herinnering: na 24 dagen, 25 euro administratiekosten en wettelijk verplichte rente
  * Derde en laatste herinnering: incassokosten en wettelijk verplichte rente
  * Incasso wordt uitgevoerd.
 13. Eigendomsvoorbehoud
  De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’.
  De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.
 14. Aansprakelijkheid
  HR-B&G is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

Laatste aanpassing: 15 maart 2017